11782280_386660431529116_3873246046414415135_o

НАРЕДБА

ЗА ПЪРВЕНСТВАТА И ТУРНИРИТЕ ПО МИНИ ФУТБОЛ

ЗА СЕЗОН 2015/2016 ГОДИНА

Съдържание

 1. Глава първа – Какво представлява МФЛ България
 1. Глава втора – Първенства в МФЛ България

Раздел 1 : Структура и организация

Раздел 2 :Условия за участие в първенствата на МФЛ България

Раздел 3 :Провеждане на състезанията

Раздел 4 :Принципи за попълване на съставите на групите

Раздел 5 :Правила по мини-футбол

Раздел 6 :Награди на отборите

 1. Глава трета – Медицинско обслужване на състезанията.
 1. Глава четвърта – Съдийство
 1. Глава пета – Дисциплинарен правилник
 1. Глава шеста – Обжалване и санкции
 1. Глава седма – Заключителни разпоредби

Глава първа

Какво представлява МФЛ България

Мини Футболна Лига България / МФЛ България / представлява организация , която се занимава с организирането на спортни мероприятия както на територията на България така и извън страната. Екипа на МФЛ България e структура , която се грижи за развитието на футбола и в частност мини футбола при аматьори , бивши и настоящи спортисти участващи в проекта . В МФЛ България се следи стриктно за спазване на правилата на Наредбата , здравето и безопасността на участниците,и поддържането на феърплея в първенствата.

Екипа на МФЛ България представлява :

Николай Хаджиев президент на „MFL – Bulgaria”

GSM : +359 895 864963

Email : n.st.hadzhiev@gmail.com

инж. Емил Сергев началник „Съдийска комисия на MFL-Bulgaria”

GSM : +359 895 775212

Email : e.sergev@abv.bg

подп. Димко Тенев – началник „Дисциплинарна комисия”

GSM : +359 887 650834

Email : mflbulgaria@gmail.com

Красимир Тенков – Мениджър „MFL – Plovdiv”

GSM : +359 886 971086

Email : mflplovdiv@abv.bg

Младен Христов – Мениджър „MFL – Sofia”

GSM : +359 885 545420

Email : mflsofia@gmail.com

Станимир Велинов – Мениджър „MFL – Burgas”

GSM : +359 883 361569

Email : mflburgas@gmail.com

Глава втора

Първенства в МФЛ България

Раздел 1 : Структура и организация

Член 1 . Структура

(1) Първенствата в МФЛ България се провеждат на териториите на общини Варна , София , Бургас , Пловдив , Добрич , Силистра и Белослав и др.

(2) Отборите се разделят на групи.

(3) Броят на групите в първенствата зависи от броя на записалите се отбори.

Член 2 . Система на първенствата

 • Първенствата по футбол, изброени в чл. 1, се провеждат в два полусезона / Есен и Пролет / съответно по кръгова система , където всеки отбор играе срещу всеки друг с разменено гостуване.
 • При двубоите от квалификации , баражи и Републиканското първенство – финална фаза, крайния победител в срещата се определя на принципа пряко елиминиране / от една или две срещи /.

Член 3. Администрация и организация на първенствата и турнирите.

 • Първенствата и турнирите изброени в чл.1 се организират и администрират от МФЛ България .
 • Републиканското първенство се организира и администрира от МФЛ България .

Раздел 2 : Условия за участие в първенствата на МФЛ България

Член 4. Право на участие

Право на участие има всеки един отбор отговарящ на следните изисквания :

(1) да заяви предварително /в нужните срокове/ своето желание за участие ;

(2) да картотекира своите играчи в съответното първенство /10 души основен състав и 10 разширен /

(3) да представи медицински протокол,доказващ , че всички играчи са преминали медицински прегледи с дата не по-рано от 3-ри дена преди началото на 1-вия кръг ;

(4) да заплати съответната такса участие ;

(5) да удостовери , че всички играчи от отбора са на възраст между 14 и 65 годишна възраст / като всеки играч от 14 до 17 годишна възраст трябва да предостави писмено съгласие от неговите родители, че са съгласни тяхното дете да участва в първенствата на МФЛ България/ ;

(6) Един състезател има право да участва само в един отбор до приключване на полусезона .

Член 5. Нямащи право на участие

Право на участие в първенствата на МФЛ България нямат играчите, които :

(1) са картотекирани в отбори от„А” и „Б” групи от Държавното републиканско първенство от сезон 2015/2016 ;

(2) са наказани от ДК на MFL за календарната 2015/2016 или по-дълъг период от време .

Раздел 3 : Провеждане на състезанията

Член 6. Организация на състезанията

(1) Всички първенства и турнири по мини-футбол ,през спортно- състезателната 2015/2016 година,се организират и провеждат в съответствие с тази Наредба, приложенията и свързаните с нея указания ;

(2) Състезанията по мини-футбол се провеждат в съответствие с действащите правила на играта мини-футбол ;

(3) Отборите са длъжни да вземат всички необходими и достатъчни мерки, гарантиращи сигурността при провеждане на футболните срещи, нормалното им започване, протичане и завършване. Всеки отбор е длъжен да контролира поведението на своите играчи и своята публика ;

(4) Длъжностните лица се назначават от МФЛ България ;

(5) Всички срещи трябва да започват точно в определения от програмата начален час;

(6) Отлагане на среща се допуска само при предварително подадено уведомление , като се допуска само по 1 /едно/ отлагане на полусезон;

(7) Продължителността на една среща е 40 минути – две полувремена по 20 мин .Почивката между полувремената не може да бъде по-дълга от 5 /пет/ минути ;

(8) Когато по вина на един от отборите футболната среща не започне навреме, което се преценява от длъжностните лица, те изготвят допълнителен доклад, който се предава в съответния администриращ орган за вземане на решение ;

(9) Когато се констатира неявяване на отбор, се присъжда служебна загуба за неявилия се отбор , вадят се 3 точки от техния досегашен актив в първенството и таксата им за участие не се връща , като на другия отбор се добавят 3 точки към техния актив . При второ неявяване на един отбор,същия се изважда от първенството ;

(10) Когато футболна среща незапочне или незавърши поради лоши атмосферни условия или поради някакви други причини , длъжностните лица изготвят допълнителен доклад, който се предава в съответния администриращ орган за вземане на решение ;

Раздел 4 : Принципи за попълване на съставите на групите

Член 7. Състав на отборите за футболна среща

 • Всеки отбор е съставен от 5/пет/ полеви титулярни играча и 1/един/ вратар , които започват срещата ;
 • Всеки отбор може да има неограничен брой резервни футболисти за дадена среша , които са редовно картотекирани съгласно чл. 4 и чл. 5 , като извършването на смените по време на срещите се прави на хокеен принцип при спряна игра ;
 • Всеки отбор трябва да предостави на своите играчи нужната спортна екипировка за провеждането на футболна среща , като фланелките на състезателите трябва да бъдат задължително в еднакъв цвят.
 • Всеки отбор има право да картотекира до 20 състезателя през целия сезон ;
 • Всеки отбор има правото да картотекира по 1 състезател преди започване на всеки кръг , при условия , че все още не е достигнал своите 20 картотекирани състезателя .

Член 8. Процедури за да започне една среща

 • Всеки отбор е длъжен да се яви 5 минути преди започване на срещата ;
 • Капитана на отбора трябва да предостави на делегата на срещата нужните данни и документи за започване на двубоя , а именно :
 • Състава на отбора – титуляри и резерви ;
 • Картотеките на играчите ;
 • Медицинските на играчите ;
 • Цвета на екипите ;
 • За всяка среща се изготвя протокол , които съдържа дата и час на срещата ;имена на отборите и техните състезатели ;имена на длъжностните лица – делегат , съдия , медицинско лице ; статистика от проведената среща ; инциденти преди , по време и след срещата .

Раздел 5 :Правила по мини-футбол

Член 9. Игрално поле – изисквания

 • Игралното поле трябва да е правоъгълно ;
 • Дължината му не трябва да е повече от 45м и не по-малко от 38м, а ширината му не повече от 25м и не по-малко от 18м. Дължината във всички случаи трябва да е повече от ширината ;
 • Игралното поле е разчертано с непрекъснати линии широки 8см. Линиите са част от полето, което те ограждат. По-дългите странични линии се наричат тъч-линии, а по-късите – линии на вратите (аут-линии). Централната линия трябва да разделя полето на две равни части. Центъра на игрището трябва да се обозначи с подходящ знак и около него да се начертае кръг ;
 • Във всеки край на полето трябва да бъде разчертано поле, полукръгло или правоъгълно, което да очертава полето на наказателното поле ;
 • Точката за изпълнение на наказателен удар трябва да бъде маркирана на 6м от средата на гол-линията, измерена по перпендикулярна на нея мислена линия ;
 • Вратите трябва да са в центъра на линиите на вратите и да се състоят от две вертикални греди – на 3 метра една от друга (измерени от вътрешната страна), съединени от напречната греда и най-ниският й край да се намира на 2м от повърхността на игралното поле ;
 • Гредите трябва да са с по 8см дебелина и широчина. Страничните и напречните греди трябва да са с еднакви дебелини ;
 • Задължително е използването на закачени мрежи ;
 • Игралното поле може да бъде в закрита или открита спортна зала,на изкуствена или естествена тревна настилка .

Член 10. Футболна среща

 • Продължителността на срещите трябва да бъде от 2 равни полувремена по 20 мин. всяко, между които има почивка не повече от 5 мин. Освен , ако регламента за текущият град не изисква различно времетраене на срещата .
 • Срещата се играе между два отбора, всеки от които е съставен от не повече от 6 / шест / титулярни състезатели, един от които е вратар. За да започне една среща, минималния брой състезатели от един отбор трябва да е 4 /четири/ футболиста. По време на мач е разрешено да се извършват неограниченброй смени на играчите, като се спазват условията на чл. 7 ;
 • Ако състезател получи червен картон,той бива отстранен от игра и неговият отбор остава с човек по-малко на терена , за период от 5 мин или до отбелязване на гол в една от двете врати , като след това влиза друг състезател / прави се смяна / на мястото на изгонения ;
 • При получаване на жълт картон състезателят не напуска игралното поле ;
 • Ако в момента на изгонването на виновен състезател,получил червен картон, неговия отбор остане с трима състезатели на игралното поле, то следва срещата да се прекрати и за победител да се обяви противниковият отбор, независимо от резултата до момента. Головете на виновния отбор се анулират, а на противника се добавя служебен резултат от 5:0 към вече отбелязаните голове ;
 • Забранено е използването на “шпагат” или “плъзгащо отнемане”, когато това може да е опасно за противников състезател ;

Член 11. Статични положения

 • При изпълнение на начален удар, странично хвърляне, свободен удар и ъглов удар противниковите състезатели трябва да бъдат на разстояние най-малко 3 м от топката ;
 • Страничното хвърляне се изпълнява с ръце. При изпълнение на страничното хвърляне от негов съотборник,вратарят няма право да хваща топката с ръце .

Член 12. Футболна топка

 • Срещите в първенствата на МФЛ България се играят с топка размер №5 ;
 • Топката трябва да е сферична , направена от кожа или друг подходящ материал , като обиколката и не трябва да е по-малка от 62см и не по-голяма от64см ;
 • Налягането вътре в топката трябва да е в границите на 0,4 – 0,6 атмосфери ;
 • За провеждането на футболна среща, може да се използват топки предложени от отборите, но отговарящи на изискванията по този член. В случай, че отборите не могат да постигнат съгласие с коя топка да се играе, съдията е длъжен да разпореди с коя топката ще се изиграе срещата ;
 • Счита се, че топката е в игра, напуснала игралното поле или е отбелязан гол , когато премине съответната линия с целият си обем.

Член 13. Облекло на състезателите

 • Играчът не трябва да носи нищо, което е опасно за другите състезатели ;
 • Стандартната екипировка на един състезател се състои от: фланелка, гащета, чорапи и специални футболни обувки /маратонки, гуменки с гумени подметки или от друг подобен материал/ ;
 • Забранено е участието на състезател с бутони с пластмасови , железни или от друг подобен материал шипове ;
 • Фланелките на състезателите трябва да бъдат в еднакъв цвят и номерирани, като всеки играч от един и същи отбор да носи различен номер;
 • Вратарският екип трябва да бъде с цветове, които лесно да го отличават от другите играчи.

Раздел 6 : Награди на отборите

Член 14. Награди на отборите

 • Отборите получават купи , медали и грамоти за участие взависимост от тяхното крайно класиране в първенството ;
 • Завършилите на първо място в своите първенства,получават участие в Републиканското първенство ;
 • Организаторите си запазват правото да дават допълнителни награди на отборите взависимост от тяхното представяне .

Глава трета

Медицинско обслужване на състезанията

Член 15. Медицинско обслужване преди започване на срещата

 • Преди започване на всяка среща отборите трябва да предоставят заверено медицинско свидетелство , което да показва ,че техните състезатели са преминали медицински преглед и се допускат за тренировъчно-състезателна дейност ;
 • Медицинският преглед задължително се извършва в спортно-медицински диспансери или специализирани здравни заведения .

Член 16. Медицинско обслужване по време на срещата

 • Медицинското обслужване по време на срещата се осигурява от организаторите ;
 • Всички лица , осигуряващи медицинските нужди по време на срещите от първенствата на МФЛ България , трябва да имат нужните документи,доказващи техните професионални знания и опит .

Глава четвърта

Съдийство

Член 17. Съдийство

 • Всички футболни срещи се ръководят от футболни съдии, назначени от МФЛ България ;
 • Всички футболни съдии,ръководещи срещите,отговарят на изискванията на МФЛ България;
 • За всяка среща се назначават по двама съдии – един главен и един асистент съдия .

Глава пета

Дисциплинарен правилник

Член 18. Дисциплинарен правилник

 • Дисциплинарният правилник на МФЛ България е документ определящ правилата на Мини Футболна Лига (МФЛ) за установяване на дисциплинарните нарушения, реда за налагането на предвидените наказания, както и процедурите по обжалване за осигуряване на необходимите гаранции за защита правата и интересите на клубовете, футболистите, служебните и длъжностни лица в провежданите срещи за първенствата и турнирите по футбол в МФЛ България .
 • Дисциплинарният правилник на МФЛ е задължителен за футболните клубове, футболистите, служебните и длъжностни лица

Глава шеста

Обжалване и санкции

Член 19. Обжалване и санкции

 • За констатирано нарушение,при провеждане на футболна среща в разрез с Правилата на играта мини-футбол, Правилника за състезателните права на състезателите и на тази Наредба, отборите могат да подават жалби в определените срокове от МФЛ България ;
 • МФЛ България може да проверява редовността на дадена футболна среща или състезатели и да санкционира нередностите, независимо дали е подадена жалба ;
 • Жалби се подават в писмена форма от капитана на отбора , подкрепени с доказателства ;
 • Състезател, който не отговаря на условията за участие в Турнира, не е включен в списъка на отбора или участва под чуждо име, се счита за нередовен и се спира от участие в Турнира с решение на журито, а на отбора, в който той се състезава в момента на констатиране на нарушението, се присъжда служебна загуба /0:5/ само за срещите,за които има редовно подадена жалба ;
 • Сроковете за подаване на жалби са :
 • При участие на нередовен състезател,в противников отбор в срещите от груповата фаза на турнира и срещите от финалите,всеки отбор има право да подаде жалба в писмена форма до 15 минути след завършване на срещата между тези отбори при делегата на срещата или организатора на турнира ;
 • При участие на нередовен състезател в срещите от първенствата на MFL – Bulgaria , както и други жалби се подават до 24 часа след завършване на срещата на дежурният делегат или организатор . А може и по елетронен път на mflbulgaria@gmail.com .
 • При съмнение за нередовен играч от противниковият отбор , може да му се изиска картотеката/пропуска по време на срещата .
  • Ако тази процедура се извърши преди започване на срещата и се докаже нередовността на текущият играч , той трябва да се извади от състава на виновният отбор и срещата да се изиграе.
  • Ако тази процедура се извъшри по време на срещата и се докаже нередовността на текущият играч , срещата се прекратява и се съставя необходимият доклад за случилото се , а на виновният отбор му се присъжда , служебна загуба (0:5)
  • Ако тази процедура се извърши след срещата трябва потърпевшият отбор да предостави на екипа на MFL – Bulgaria доказателства (снимки,видео или друг вид доказалтество) доказващи правотата на тяхната жалба .

Глава седма

Заключителни разпоредби

Член 20.Заключителни разпоредби

 • Организаторите си запазват правото да променят или допълват Наредбата, като промените влизат в сила след публикуването им на официалната интернет страница на Турнира ;
 • С участието си в Турнира участниците,се обвързват с Наредбата и,се съгласяват да спазват правилата, посочени в нея ;
 • Съдийските отсъждания и фиксираните крайни резултати в мачовете са окончателни и не подлежат на оспорване. Не се приемат и разглеждат жалби свързани със съдийски отсъждания ;
 • При установени нередности Организаторите имат право да налагат санкции –спиране на състезателни права в Турнира, дисквалифициране или присъждане на служебен резултат – срещу отделни състезатели и/или отбори и в случаи, когато няма подадена жалба срещу тях. Тези мерки може да се приложат само след решение на жури от организаторите на съответния етап ;
 • За случаи, неуредени в настоящата Наредба, решение се взима от и по преценка на Организаторите ;
 • Организаторите си запазват правото на промени в годишния календар на Турнира, датите за регистрация и предварително изготвената Програма на турнирите. Такива промени се публикуват от Организаторите своевременно на официалната интернет страница на Турнира и на таблото за информация на терените по време на провеждане на турнирите ;
 • Със записването си за участие в Турнира всеки участник изрично се съгласява личните му данни да бъдат събирани, съхранявани и обработвани от Организаторите и изпълнителите, с които си е послужил за организиране и провеждане на Турнира ;
 • Личните данни на участниците ще се събират и обработват само доколкото това е необходимо за организиране, провеждане и контрол по спазването на правилата на Турнира и ще бъдат обработвани при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни ;
 • Със записването си за участие в Турнира участниците се съгласяват и оторизират Организаторите свободно и неограничено да използват, възпроизвеждат, показват по всякакъв начин и навсякъде в аудио, печатни и видео материали имена, снимки, образи, участието (играта) на състезател/ те за целите на популяризиране на Турнира, за което Организаторите не дължат заплащане .