disciplinarna

 

ДИСЦИПЛИНАРЕН ПРАВИЛНИК

 

ЗА ПЪРВЕНСТВАТА И ТУРНИРИТЕ ПО МИНИ ФУТБОЛ

ЗА СЕЗОН 2015/2016 ГОДИНА

 

 

Съдържание

 

 

 

  1. Глава първа -Общи положения

 

  1. Глава втора – Дисциплинарни нарушения

  1. Глава трета – Установяване на дисциплинарните нарушения

  1. Глава четвърта – Дисциплинарни наказания

  1. Глава пета – Налагане на дисциплинарни наказания

 

  1. Глава шеста – Правила и процедури при налагане на дисциплинарни наказания

 

  1. Глава седма – Обжалване пред Апелативната комисия

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1.

Настоящият правилник определя правилата на Мини Футболна Лига (МФЛ) за

установяване на дисциплинарните нарушения, реда за налагането на предвидените

наказания, както и процедурите по обжалване за осигуряване на необходимите

гаранции за защита правата и интересите на клубовете, футболистите, служебните и

длъжностни лица в провежданите срещи за първенствата и турнирите по футбол в МФЛ България .

Член 2.

Дисциплинарният правилник на МФЛ е задължителен за футболните клубове,

футболистите, служебните и длъжностни лица

Член 3.

Клубовете, треньорите, състезателите, ръководителите и членовете на клубовете, са длъжни да спазват принципите на етичния кодекс, честност, почтеност, добронамереност и коректно поведение.

Член 4.

Клубовете носят отговорност за поведението на своите ръководители, състезатели,

служебни лица, привърженици, както и за всички лица, изпълняващи задължения от

името на клуба.

Член 5.

В случай, че е извършена проява или действие/бездействие, които са обществено или спортно неприемливи, дисциплинарната комисия, ръководейки се от духа, принципите и целите на настоящия правилник, постановява решение за налагане на дисциплинарно наказание, основаващи се на правилата на УЕФА, ФИФА и на общите принципи на правото.

ГЛАВА ВТОРА

ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ

Член 6.

(1) Нарушение по смисъла на правилника е действие или бездействие, което нарушава реда, установен с Устава на МФЛ , с наредбите, правилниците и решенията, приети от МФЛ или с документите на ФИФА или УЕФА, в предвидените от правилника случаи.

(2) Дисциплинарно наказание санкция се налагат за извършено

нарушение, предвидено в този правилник.

(3) Опитът е започнатото изпълнение на нарушение, при което изпълнителното деяние

не е довършено или макар и да е довършено, не са настъпили предвидените в

правилника и искани от лицето последици на това нарушение.

(4) При опит лицето се наказва с наказанието, предвидено за довършеното нарушение,

като се взема предвид степента на осъществяване на намерението и причините, поради

които изпълнителното деяние е останало недовършено.

Член 7.

Нарушения са:

– системно неспазване на Правилата на играта мини футбол;

– неспортсменско поведение;

– показване на несъгласие с думи или действия;

– лошо отношение към останалите участници в състезанието;

– забавяне подновяването на играта;

– неспазване на изискването за отстояние от 3,0 метра при начало или подновяване на

играта, с ъглов или свободен удар;

– влизане, връщане на терена без разрешение на съдията;

– напускане на терена умишлено без разрешение на съдията;

– груба игра;

– брутално поведение;

– наплюване на противников играч или друго лице;

– пречене на противниковия отбор да отбележи гол или предотвратяване очевидна

възможност за отбелязване на гол, като умишлено да играе с ръка или се прави

нарушение за пряк свободен удар (наказателен удар);

– използване на дързък, обиден или оскърбителен език или жест;

– проява на дискриминация или расизъм;

– спиране на перспективна (обещаваща) атака;

– нарушаване реда и сигурността в игрално или неигрално време;

– нарушаване на Устава, Наредбата за първенствата и турнирите в системата на МФЛ правилниците и другите нормативни документи или решения на МФЛ;

– използване на забранени медикаменти, субстанции или методи от футболист, лекар,

медицинско или длъжностно лице;

‐наличието, използването или опитът за използване на забранени субстанции и

методи от футболистите и спортно‐техническия персонал ;

– нарушаване правните норми в Република България и документите на ФИФА и УЕФА;

 

Член 8.

(1) По вид нарушенията са:

– лични;

– клубни;

– нарушения за предупреждения;

– нарушения, водещи до лишаване от права за определен период;

– нарушения, извършени в игрова обстановка;

– нарушения, извършени извън игрова обстановка по време на срещата;

– нарушения, извършени при спряна игра по време на срещата

– нарушения, извършени извън игрово време (преди срещата, в почивката между

полувремената или след срещата);

– нарушения, извършени извън игралното поле;

– нарушения, извършени в тунела или коридорите към съблекалните;

– нарушения на антидопинговите правила;

– дискриминационни или расистки прояви;

– нарушения от треньора в учебно-тренировъчния и спортно-състезателния процес.

(2) Отговорността за извършено нарушение на разпоредбите на този правилник е

лична.

(3) В определените от този правилник случаи, на футболните клубове се налагат

дисциплинарно наказание за нарушения на разпоредбите му.

ГЛАВА ТРЕТА

УСТАНОВЯВАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНИТЕ НАРУШЕНИЯ

 

 

Член 9.

(1) Установяване на нарушенията става с доклад на длъжностните лица, предоставен видеозапис или допълнителни доклади на служебни лица. Установяване на допуснато нарушение може да стане и от комисия на МФЛ, която разглежда случая.

(2) Назначените длъжностни лица са длъжни да описват в доклада само фактите на

извършеното нарушение.

(3) ДК е задължена да изисква допълнителни гласни или писмени обяснения и

доказателства от длъжностните лица и провинилия се, когато инцидентът не е отразен в

докладите на длъжностните лица, а комисията е сезирана за такъв.

(4) За установяване на нарушенията могат да бъдат използвани и допълнителни

доклади от началника на охраната, дежурния лекар и служебните лица, които са

записани в рапорта на съдията и от листата на работната група.

(5) Дисциплинарната комисия, по своя преценка, може да поиска и допълнителни

доказателства – писмени или гласни, както и да изслуша заинтересованите страни.

Член 10.

(1) Всеки от двата отбора, участващи в срещата, който смята че е потърпевш, може да

сезира ДК и да поиска констатирането на извършено дисциплинарно нарушение, което

не е санкционирано от длъжностните лица на срещата, както и за него да бъде наложено

дисциплинарно наказание.

(2) Откриване на процедура по установяване на дисциплинарно нарушение при

сезиране, когато нарушението е от съществено значение за играта, се извършва на

някое от следните основания:

а/. Доклад на длъжностните лица;

б/. Допълнителни доклади на длъжностните лица и предоставен

видеозапис;

в/. По сигнал от потърпевш отбор и играч;

г/. При писмено сезиране от комисия на МФЛ – Спортно-техническа

комисия, Съдийска комисия, Комисия по етика и феърплей или

Технически-комитет;

д/. Доклад (сигнал) от органи на МВР, правосъдни органи или органи на

УЕФА или ФИФА.

(3) При сезиране на ДК трябва да са приложени и основателни доказателства, в подкрепа на искането. Гласни доказателства не се допускат, освен ако ДК прецени, че е

необходимо изслушването на страните, взели участие в инцидента и длъжностните лица.

По своя преценка ДК предоставя допълнителен срок за представяне на доказателства.

(4) Когато сезирането от ФК се отнася до инцидент, неописан в докладите на

длъжностните лица, се прилага чл. 9 , ал. 3.

(5) Сезирането се разглежда в случай, че е направено до 20:00 часа на първия работен

ден след мача и е внесена съответната такса. Това ограничение не се прилага, когато

сезирането е от комисия на МФЛ , органи на МВР, правосъдни органи или органи на

УЕФА/ФИФА.

(6) При подадена жалба или сезиране на ДК се внася такса по действащия Финансовия правилник на МФЛ.

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ

Член 11.

Дисциплинарни наказания на футболисти по смисъла на настоящия правилник са:

– предупреждение с жълт картон;

– червен картон;

– спиране на състезателни права (ССП) за определен брой футболни срещи или за

определен период от време;

– отнемане на титла или награда;

– други наказания, предвидени в нормативните документи на МФЛ.

 

Член 12.

Дисциплинарните наказания, които могат да бъдат предприети спрямо клубовете, са:

– предупреждение;

– порицание;

– анулиране на резултат от футболен мач;

– преиграване на футболен мач;

– отнемане на точки – в текущото или в бъдещо състезание;

– присъждане на служебен резултат;

– забрана за игра пред публика;

– частично или пълно затваряне на стадиона;

– лишаване от домакинство/провеждане на футболен мач на неутрален терен;

– забрана за картотекиране на нови играчи в трансферен период;

– ограничаване на броя на футболистите, които могат да бъдат картотекирани за участие

в първенство или турнир;

– преместване на отбор в по-ниска група или ниво;

отнемане на титла или награда;

– отнемане на лиценз;

– други наказания, предвидени в нормативните документи на МФЛ.

 

Член 13.

Дисциплинарните наказания, които могат да бъдат налагани на физически лица, имащи отношение към провеждането на срещата, участници в нея, треньори и др., са:

– предупреждение /показан жълт картон/;

– порицание;

– отстраняване от футболна среща/показан червен картон/;

– отнемане на титла или награда;

– спиране на правата за определен брой футболни срещи или за определен период от

време

– забрана за изпълняване на функции за определен брой футболни срещи или за

определен период от време;

– отнемане на лиценз;

– други наказания, предвидени в нормативните документи на МФЛ.

 

 

ГЛАВА ПЕТА

НАЛАГАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ

 

Член 14.

(1) За допуснати нарушения от състезатели, треньори, служебни лица, ръководители на футболни клубове, публика и други при подготовката, провеждането и след приключване на футболните срещи, се налагат съответни наказания.

(2) Наказанието спиране на състезателни права е валидно за срещите от всички първенства и турнири по мини футбол в системата на МФЛ.

(3) Констатирани нарушения и наложени наказания в започнала среща не се анулират.

 

Член 15.

(1) Дисциплинарната комисия определя наказанието в пределите, предвидени от

правилника за извършеното нарушение, като взема предвид степента на нарушението и

смекчаващите и отегчаващи обстоятелства.

(2) Смекчаващите обстоятелства обуславят налагането на по-леко наказание, а

отегчаващите – на по-тежко.

(3) При изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства, когато и най-

лекото, предвидено в правилника, наказание се окаже несъразмерно тежко,

дисциплинарният орган определя наказанието под най-ниския размер.

 

Член 16.

Дисциплинарните правила, тяхното нарушаване и налагането на произтичащите от това съответни санкции, се определят единствено от ДК на администриращия орган.

 

Член 17.

Състезателите се наказват с предупреждение (жълт картон) за следните допуснати дисциплинарни нарушения:

– нечиста или опасна игра; опит за такава игра (спъване, скачане срещу противников

състезател, опасно атакуване, бутане, блъскане, препречване);

– неспортсменско поведение (преднамерена игра с ръка, задържане с ръка, спиране на

обещаваща атака, разкарване на топката след сигнала на съдията, забавяне

подновяването на играта, неспазване на отстояние от 3,0 м, провокация);

– некоректно поведение (влизане/излизане на/от терена без разрешение, пререкание с

противников състезател или съиграч, провокация след отбелязване на гол,

подигравателни жестове; обиди; накърняване на достойнството и др.)

– оспорване решение на съдията (реплики, показване на несъгласие, апострофиране и

др.);

– симулация и/или други неспортсменски жестове и поведение.

 

Член 18.

За допуснати дисциплинарни нарушения, санкционирани с жълт картон, на състезателите се налагат следните наказания:

– предупреждение (П)

– спиране на състезателни права (ССП)

 

Член 19.

За получени повече от един жълт картон се налагат спортни санкции, както следва:

– за получен трети жълт картон се налага ССП за една среща;

– за получен пети жълт картон се налага ССП за две среща;

– за получен седми жълт картон се налага ССП за три срещи;

– за получен девети жълт картон се налага ССП за четири срещи;

– за получен единадесети жълт картон се налага ССП за пет срещи;

– за получен тринадесети жълт картон се налага ССП за шести срещи;

– за получен петнадесети, седемнадесети и т.н. жълти картони се налага ССП за седем срещи.

Член 20.

(1) В една среща предупреждението може да бъде еднократно или повторно.

(2) При повторно предупреждение (червен картон) ДК потвърждава санкцията и лишава

състезателя от участие спрямо предвидени сакнции в дисциплинарния правилник на МФЛ.

(3) При повторно предупреждение в една среща се брои само червения картон, а

показаните два жълти картона не се зачитат.

 

Член 21.

Състезател се наказва с червен картон (ССП за една или определен брой срещи) за следните допуснати дисциплинарни нарушения:

а) ССП в състезания при случаите, когато състезателят е отстранен от съдията поради:

– второ предупреждение по време на срещата

– неправомерно предотвратяване на очевидна възможност за отбелязване на гол

– груба игра, нанесен удар или опит за такива

– самоволно (демонстративно) напускане на терена

– брутално поведение

– наплюване на играч или друго лице

– обида на състезатели, служебни и длъжностни лица, както и на публика

– проява на расистки действия

б) Когато съдията не е санкционирал провинението:

– ССП за определен брой срещи или период от време

– при случай на обида, заплаха, брутално поведение, изразени публично, към публика,

състезатели, служебни или длъжностни лица

– нанесен удар или опит за това, наплюване, самоволно напускане/влизане на терена

– насилие или опит за насилие срещу състезатели, служебни или длъжностни лица

– хвърляне на топка или други предмети по други участници в състезанието или

публиката

– расистки или дискриминационни прояви.

 

Член 22.

(1)За допуснати нарушения, санкционирани с червен картон, по доклад или

видеозапис, на състезателите се налагат следните наказания :

 

а/ Второ предупреждение в срещата :

– При игрова обстановка – ССП за 1 среща

– Извън игрова обстановка – ССП за 1 среща

– При спряна игра – ССП за 1 среща

– Извън игрово време – ССП за 1 среща

 

б/ Предотвратяване отбелязване на гол – ССП за 1 среща

 

в/ Изключително груба (безразсъдна) игра :

– При игрова обстановка – ССП за 5 среща

– Извън игрова обстановка – ССП за 7 срещи

 

г/ Удар или опит за удар с ръка или с крак (ритане) на друг състезател :

– При игрова обстановка – ССП за 2 срещи

– Извън игрова обстановка – ССП за 3 срещи

– При спряна игра – ССП за 3 срещи

– Извън игрово време – ССП за 4 срещи

 

д/ Удар или опит за удар с глава на състезател :

– При игрова обстановка – ССП за 2 срещи

– Извън игрова обстановка – ССП за 3 срещи

– При спряна игра – ССП за 3 срещи

– Извън игрово време – ССП за 3 срещи

 

 

 

 

е/ Удар в главата на състезател :

– При игрова обстановка – ССП за 3 срещи

– Извън игрова обстановка – ССП за 4 срещи

– При спряна игра – ССП за 5 срещи

– Извън игрово време – ССП за 6 срещи

 

ж/ Самоволно напускане на терена :

– Извън игрова обстановка – ССП за 1 среща

– При спряна игра – ССП за 1 среща

 

з/ Брутално поведение на състезател /бутане, блъскане, дърпане, като се използва прекомерна сила, настъпване,хапане / :

– Извън игрова обстановка – ССП за 2 срещи

– При спряна игра – ССП за 2 срещи

– Извън игрово време – ССП за 4 срещи

 

и/ Наплюване на състезател или друго лице :

– При игрова обстановка – ССП за 4 срещи

– Извън игрова обстановка – ССП за 5 срещи

– При спряна игра – ССП за 5 срещи

– Извън игрово време – ССП за 5 срещи

 

й/ Обида на състезатели :

– При игрова обстановка – ССП за 1 среща

– Извън игрова обстановка – ССП за 1 среща

– При спряна игра – ССП за 1 среща

– Извън игрово време – ССП за 2 срещи

 

к/ Обида на служебно или длъжностно лице :

– При игрова обстановка – ССП за 3 срещи

– Извън игрова обстановка – ССП за 3 срещи

– При спряна игра – ССП за 3 срещи

– Извън игрово време – ССП за 3 срещи

 

л/ Хвърляне на топка или предмети по състезатели, публика , служ. или длъж. лица :

– Извън игрова обстановка – ССП за 3 срещи

– При спряна игра – ССП за 3 срещи

– Извън игрово време – ССП за 3 срещи

 

м/ Други, неописани в таблицата нарушения, за които следва червен картон :

– При игрова обстановка – ССП за 1 среща

– Извън игрова обстановка – ССП за 1 среща

– При спряна игра – ССП за 1 среща

– Извън игрово време – ССП за 1 среща

 

 

(2) За червен картон и/или по доклад за удар или брутално поведение към състезател,

ако извършителят се е бил провокиран от противников състезател, се взимат предвид

смекчаващи вината обстоятелства, а провокаторът се наказва за некоректно поведение.

Член 23.

(1) За червен картон и/или по доклад за тежки провинения към състезател/и, ако

впоследствие се установи, че потърпевшият състезател е увреден тежко, виновният се

наказва, както следва:

а) При игрова обстановка – ССП за 5 срещи.

б) При извън игрова обстановка, спряна игра и извън игрово време ССП за

не по-малко от два месеца в състезателния период.

(2) За червен картон и/или по доклад за провинения към длъжностни лица се налагат

наказания ССП за срок от 3 (три) до 8 (осем) срещи както следва:

а) плюване – ССП за 3 срещи ;

б) настъпване – ССП за 3 срещи ;

в) бутане – ССП за 3 срещи ;

г) дърпане – ССП за 4 срещи ;

д) блъскане – ССП за 6 срещи ;

е) опит за удар – ССП за 8 срещи ;

 

Член 24.

За червен картон и/или по доклад за тежки провинения на състезател към служебни лица, на нарушителите се налага наказание ССП за 10 (десет) срещи. При повторно нарушение – ССП за 12 (дванадесет) срещи.

 

Член 25.

За червен картон и/или по доклад за нанесен удар на длъжностни лица, се налага наказание ССП за срок от 1 (една) година, считано от датата на провинението.

 

Член 26.

За червен картон и/или по доклад за тежки провинения, довели до телесна повреда на длъжностни лица – ССП за срок от две години, считано от датата на провинението.

 

Член 27.

(1) Състезател, получил по време на футболна среща червен картон, няма право да участва в състезание до получаване на известие за определеното му наказание от ДК на съответния администриращ орган.

(2) На състезател с показани в една среща жълт, а за друго нарушение и червен картон,

се налага наказание и за двата картона.

(3) Когато на състезател по време на среща е показан картон (жълт или червен) и

между двете полувремена или след края на срещата той допусне провинение, описано в

допълнителен доклад и/или видеозапис, то тогава поотделно се налага наказание за получените по време на срещата картон/и и за провинението, описано в

доклада/ите и/или видеозаписа.

 

Член 28.

За напускане на терена от група състезатели или от целия отбор, довело до

прекратяване на срещата, на напусналите състезатели се налагат наказания – ССП за 1 (една) година, считано от датата на провинението.

Член 30.

За некоректно поведение на състезатели преди, между двете полувремена и след края на футболната среща, наказанието се налага по доклад на длъжностните лица или видеозапис, според квалификацията на нарушението.

 

Член 31.

(1) Когато съдията не е видял извършено нарушение от състезател и по тази причина не

е наложил наказание, такова се налага по доклад на длъжностните лица, видеозапис

или аргументирано становище, според квалификацията на нарушението, предвидено в настоящия Правилник.

(2) Правата на състезателите по ал. 1 се спират до решаване на случая от Дисциплинарната комисия на съответния администриращ орган.

(3) Показаните картони от съдията в една среща и описани в съдийския рапорт са

окончателни и не подлежат на промяна от ДК, освен в случай на изслушване или

допълнителен доклад от главния съдия на мача и/или от експертен доклад от

Съдийската комисия , изготвен въз основа на анализиран видеозапис на спорния момент от футболната среща.

(4) При допусната грешка от съдията и длъжностните лица при описване на наказателни

картони в рапорта на съдията, тя може да бъде отменена само от същите длъжностни

лица по време на заседание на ДК.

 

Член 32.

(1) Когато длъжностните лица не са отразили пълно и точно събитията преди, по време

и след срещата в официалните протоколи или в допълнителен доклад, както и когато не

са ги представили на съответните администриращи органи в указания в Наредбата срок,

те се наказват:

а) Делегатът – от СТК, съгласно Статута на делегата;

б) Съдията – от съответната СК, съгласно Правилника за работата й;

в) Съдийските наблюдатели – от СК, съгласно Статута на съдийския наблюдател.

(2) В тези случаи длъжностните лица дават допълнителни обяснения пред наказващия орган.

 

Член 33.

(1) Наложено и неизтърпяно наказание „Спиране на състезателни права” в едно

първенство се зачита и изтърпява в следващото първенство.

(2) Показаните картони и наказания “ Спиране на състезателни права” за състезателите

и “Лишаване от право да ръководи отбора от резервната скамейка” за треньорите, се

считат за изтърпени във всички срещи от календара на МФЛ, при условие, че за срещата

има резултат, включително и присъден служебен резултат.

(3) При преминаване на наказан състезател или треньор в друг МФК в системата на МФЛ по време и след приключване на първенството, наложените наказания се изтърпяват в новия МФК.

 

Член 34.

(1) Старши треньор, треньор, мениджър, селекционер на отбор, имащ право да

присъства на резервната или допълнителната скамейка, се наказва с лишаване от право

да изпълнява функции от името на отбора за извършени нарушения по време на срещата, включително през почивката, или непосредствено след нейния край, както следва:

а/ за системно напускане на техническата зона нарушителят се наказва с

лишаване от право да изпълнява функции от името на отбора за 1 среща ;

б/ за нанасяне на обида или използване на неприличен жест към длъжностно лице,

служебно лице и/или публика, нарушителят се наказва с лишаване от право да

изпълнява функции от името на отбора до 3 срещи ;

в/ за оспорване на съдийско решение нарушителят се наказва с лишаване от право

да изпълнява функции от името на отбора за 1 среща ;

г/ за саморазправа или опит за саморазправа – бутане, блъскане, нанасяне на удар

на длъжностно лице, нарушителят се наказва с лишаване от право да изпълнява

функции от името на отбора за 5 срещи ;

д/ за самоволно навлизане на терена нарушителят се наказва с лишаване от право

да изпълнява функции от името на отбора за 1 среща ;

е/ за други нарушения нарушителят се наказва с лишаване от право да изпълнява

функции от името на отбора за 1 среща.

(2) Служебно лице (масажист, лекар, администратор, домакин), което присъства на

резервната или допълнителната скамейка и е извършило нарушенията по ал. 1 по време

на срещата, включително през почивката, или непосредствено след нейния край, се

наказва с наказанията, установени в тази алинея.

ГЛАВА ШЕСТА

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ПРИ НАЛАГАНЕ

НА ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ

Член 35.

ДК разглежда всички дисциплинарни случаи, свързани с провинения или нарушения

на футболни клубове, на състезатели, треньори, ръководители и зрители, санкционирани или не от съдиите, по доклад на длъжностни лица, решение на комисия

на МФЛ , други посочени в този правилник органи или по видеозапис за извършени

нарушения преди, по време и след футболната среща.

 

Член 36.

При налагане на наказания от ДК се спазват следните основни изисквания:

(1) При изясняване на фактите от значение за разглеждания случай ДК се позовава на

доказателствата, представени с решението на комисия на МФЛ, на рапорта на съдията,

асистент-съдията, делегата на срещата и наблюдателя и дежурния лекар, ако има подадени такива.

(2) ДК може по своя преценка да поиска, разгледа и обсъди допълнителни доказателства, а така също при необходимост може да изслуша и страните.

(3) Заседанията се провеждат при наличието на кворум от повече от половината от

членовете на комисията.

(4 След като приеме, че случаят е изяснен, ДК на закрито заседание пристъпва към

неговото решаване.

(5) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъствалите на заседанието без

право на въздържал се.

(6) Приетото решение се обявява след заседанието.

(7) Приетото решение е решение на всички членове на комисията. Те нямат право да го

коментират по отношение на лични позиции, проведени дебати и гласуване.

Неизпълнението на това изискване е основание за освобождаване от състава на ДК.

 

Член 37.

(1) ДК налага наказания, съгласно този правилник, Наредбата за първенствата и

турнирите по мини футбол в системата на МФЛ, и другите нормативни документи на МФЛ.

(2) В своята работа ДК ползва видеозаписи, внесени по официален път в деловодството

на МФЛ до 18 часа преди заседанието на комисията.

(3) ДК не може да отменя или изменя приетото от нея решение.

 

Член 38.

(1) Решенията на ДК са окончателни и не подлежат на обжалване, с изключение на тези

решения, с които се налагат:

а) ССП за повече от 3 срещи;

б) изваждане от групата;

в) забрана за картотекиране на нови играчи през трансферен период;

г) отнемане на точки

(2) Решенията на ДК по ал. 1 могат да се обжалват пред АК. Жалбата се подава чрез ДК

в 7-дневен срок от уведомлението, като се изпраща незабавно в АК.

 

Член 39.

Информация за работата на ДК и нейните решения се дава на средствата за масово осведомяване от говорителя на комисията или пресаташето на МФЛ.

ГЛАВА СЕДМА

ОБЖАЛВАНЕ ПРЕД АПЕЛАТИВНАТА КОМИСИЯ

Член 40.

(1) Жалба срещу решение на ДК се подава чрез нея до Апелативната комисия (АК) в

писмена форма, подкрепена със съответните доказателства.

(2) Необходимите документи и доказателства се представят от заинтересованите страни.

Жалба, подадена след определения срок или без доказателства, не се разглежда.

(3) Към жалбата се прилага документ за платена такса, определена във Финансовия

правилник на МФЛ. При невнесена такса в определения срок, жалбата не се разглежда.

 

Член 41.

(1) АК се произнася по жалби:

а) подадени срещу решения на ДК в случаите, посочени в чл. 38, ал. 1 от този

правилник

б) нарушения на Устава, Правилници и Наредби на МФЛ.

(2) Подадената жалба пред Апелативната комисия не спира изпълнението на решението

на ДК.

(3) Право за подаване на жалби имат клубовете, техните състезатели и служебните

лица, ако решенията ги засягат.

(4) АК оставя без разглеждане жалба, която не е подадена от лицата по ал. 3.

(5) Страните се представляват лично, от законните им представители или надлежно

упълномощени от тях лица.

 

Член 42.

(1) Жалбата се подава до Апелативната комисия, а в случай, че се обжалва решение на

ДК – чрез нея до АК, в посочения в чл. 38, ал. 2 в 7-дневен срок, в деловодството на МФЛ.

(2) В заседанието на комисията страните могат да излагат допълнителни мотиви и съображения.

 

Член 43.

Жалбата трябва да съдържа:

– наименование на органа, до който се подава;

– мотиви, за подаването й;

– изложение на фактите;

– в какво се състои искането;

– приложените доказателства;

– подпис на жалбоподателя.

Член 44.

АК се произнася по жалбата в 7-дневен срок от постъпването й.

 

Член 45.

(1) Страните имат право да присъстват и да участват в заседанието до момента, в който

комисията се оттегли на съвещание.

(2) В заседанието участва и председателя на ДК, или упълномощен от него друг член от

ДК, чието решение се обжалва.

 

 

 

Член 46.

(1) За доказателства се считат:

– доклади на съдиите;

– доклад на делегата на МФЛ;

– доклад на наблюдателя на МФЛ;

– доклад на дежурния лекар;

– документи на ДК;

– видеозапис ;

– разпит на свидетели;

– разпит на страните по делото и други лица;

– други материали, документи и експертизи.

(2) АК може да поиска представянето на допълнителни доказателства.

(3) След приключване на устните разисквания производството се обявява за

приключено. Съвещанието на членовете на комисията е тайно.

 

Член 47.

(1) При вземане на решението Апелативната комисия се ръководи от Устава,

Дисциплинарния правилник и Наредбите на МФЛ, както и от задължителните указания

на ФИФА и УЕФА.

(2) Решението на комисията може да се съобщи на страните устно след заседанието, а

в 7-дневен срок и в писмена форма. Решението се мотивира.

(3) АК може да потвърди, да измени или да отмени решението на ДК. Когато отмени

решение на ДК тя се произнася по същество. Тя няма право да връща на ДК решението

за преразглеждане.

Член 48.

Решенията на АК са окончателни и не подлежат на обжалване. Те влизат в сила с писменото известие.